Jämställt Näringsliv i Jämtlands län

Kvinnobyrån, tidigare Åtigårn, ska med stöd från Tillväxtverket synliggöra kvinnors villkor i regional utveckling.

Vision
Vi vill öka Jämtlands läns konkurrenskraft och tillväxt och bidra till förändrangar på strukturell nivå för att uppnå ett jämställt näringsliv i Jämtlands län.

Beskrivning
Genom nya angreppssätt och nytänkande synliggöra hinder och villkor för kvinnor i regional utveckling, samt öka kvinnors inflytande inom strategiskt gränsöverskridande samarbete utifrån insatsområdet Entreprenörsskap och innovativa miljöer. Detta ska kopplas till varför det regionala tillväxtarbetet inte är jämställt och demokratiskt, samt synliggöra orsakerna som hindrar jämställdheten.

I strategigruppen för Jämställt näringsliv i Jämtlands län medverkade: 

ALMI Företagspartner –  Anna-Lena Nilsson

Företagarna – Anette Tandberg, regionchef Jämtland-Härjedalen

Länsstyrelsen Jämtland – Örjan Berglund, enhetschef på Näringslivsenheten länsstyrelsen

Mid Nordic Business Arena – Tommy Stugård, projektledare

Mittuniversitet – Yvonne von Friedrichs, universitetslektor och docent i företagsekonomi

Norrlandsfonden – Inga-Lena Wahlstedt

Peak of Innovation – Tomas Ekström, vice processledare

Regionförbundet Jämtlands län – Katarina Nyberg-Finn, ordförande i Beredning näringsliv och företagande

Regionförbundet Jämtlands län – Sven Winemark – chef för näringslivsavdelningen

Riskkapitalföreningen – Marie Reinius

 

Nedan följer intervjuer med några av deltagarna i Strategigruppen

– Utifrån fakta kan vi jobba vidare med förändringar

Anna-Lena Nilsson på Almi Företagspartner, som arbetar med finansiering till företag i alla skeden, är ekonom och har

arbetat tolv år med finansieringsfrågor. Hon har noterat att det är fler företagande män än kvinnor som ansöker om lån hos Almi.

Vad hoppas du får ut av medverkan i Jämställt Näringsliv Jämtland?

– Jag är nyfiken på ämnet och det är viktigt. Ska bli spännande att få information om hur det ser ut, faktiska siffror på fördelningen av kapital. Det är viktigt med en studie som visar på hur det i realiteten är inte hur vi tror att det fungerar. Utifrån ett faktaunderlag hoppas jag vi ska kunna jobba vidare med vad man kan förändra.

Karin Bångman

–  Strategiarbetet kan skapa medvenhet och ge ny kunskap

Örjan Berglund är ansvarig för de statliga företagsstöden på Länsstyrelsen. Varje år delar Länsstyrelsen i Jämtlands län ut stöd värda runt 90 miljoner till företagare i och utanför länet.

Hur ser du på kapitalförsörjningen idag ur ett genusperspektiv?
– Den företagsfinansiering som staten tillhandahåller via länsstyrelserna är i huvudsak i form av bidrag. Alla som bedriver företagsverksamhet, eller avser att starta företag, både män och kvinnor har både möjlighet och rättighet att söka de bidrag till investeringar som Länsstyrelserna kan bevilja.

– Det finns sedan en möjlighet att beviljas bidragsfinansiering till investeringar i ett företag som drivs och/eller ägs av en man eller en kvinna. Däremot är det ingen rättighet att beviljas en bidragsfinansiering vare sig om det sökande företaget drivs och/eller ägs av en man eller en kvinna.

– Finansiering via bidrag är främst ämnat att utjämna konkurrensförhållandet mellan det företag som beviljas bidraget och de företag som i samma bransch finns utanför stödområdet. Därför beviljas bidrag till företag som har konkurrerande verksamheter utanför stödområdet.  Något stöd beviljas alltså inte företag som verkar på en lokal marknad och som har alla sina konkurrenter på samma lokala marknad. I det sammanhanget finns ingen skillnad i konkurrensförhållandet att utjämna.

Om du ser tecken på en obalans, vad tror du det beror på?
– Den obalans som man först kommer att tänka på är att det är fler män än kvinnor som både driver och/eller äger företag. Av alla de som driver och/eller äger företag så är det fler män i kapitalkrävande branscher där det görs större investeringar, i företag som har fler anställda och i branscher som har en marknad utanför regionen. Kvinnor förekommer oftare i företag med försiktigare investeringsbehov, färre anställda och i branscher som ofta verkar på en lokal marknad.

– Vad den skillnaden kan bero på är svår att säga. Om det är olika värderingar på grund av kön som det uppväxande släktet ”programmeras” med eller om det finns ett ”osynligt” (eller även synligt) socialt tryck att vara och verka olika i företagssammanhang utifrån om man är man eller kvinna, som gör att man (kvinna) väljer en viss väg, ett visst handlande i förhållande till att driva och/eller äga företag kan inte jag svara på. Det troliga är att det finns många fler orsaker till en sådan obalans.

Vad förväntar sig du/ni få ut av strategiarbetet?
– Att få en medvetenhet om det är något i det jag ansvarar för, hantering av de statliga medel som Länsstyrelsen kan bevilja, som har en negativ påverkan på bemötande och beslut utifrån om den sökande är man eller kvinna. Om så skulle vara fallet innebär medvetenheten att detta förhållande kan elimineras i en lärandeprocess.

Karin Bångman

 


– Jag vill utveckla möjligheterna för kvinnor


Katarina Nyberg Finn är ordförande i beredningen för näringsliv, företagande, kompetens och kunskapsutveckling på Regionförbundet Jämtlands län och kommunalråd i Östersund.

– Att belysa villkoren för kvinnors företagande är mycket viktigt. För mig handlar det om att lära mig mer om detta för att försöka utveckla möjligheterna för kvinnor.

– Det är bra att ett sådant här projektet kommit igång, det behövs och jag ser fram emot
att medverka. Vi som är med går in med olika kunskaper om detta och jag hoppas att vi
tillsammans kan skapa en utveckling.

– För många är det nog okänt att det finns en obalans i kapitalförsörjningen och villkoren
utifrån kön. Här handlar det om att få kunskap om skillnaderna. För oss politiker är det viktigt att få ta del av fakta och forskning så att vi i vår roll kan arbeta för att skapa en balans i systemet.
– Jag kommer att ta resultatet vidare i min roll som förtroendevald och arbeta för en
förändring och utveckling.

– Det ska bli enormt intressant att vara med. Jag är medveten om att det finns skillnader men det har hittills oftast diskuterats utifrån känslor. Kan vi få siffror och fakta på problemet blir det enklare att lyfta frågan och skapa en förändring, säger Katarina.

Karin Bångman

 

 

– Handlar det om attitydproblem måste vi göra något åt det

Tommy Stugård är projektledare på Mid Nordic Business Arena. Det är en ideell organisation som verkar för regional tillväxt och näringslivsutveckling i Mitt Norden; Tröndelag, Jämtlands län och Västernorrlands län. Han har inblick i de statliga investeringsstöden till entreprenörer.

– Grundinställningen är att det ska vara lika mellan könen. Däremot är det statliga regelverket utformat på ett sådant sätt att ungefär hälften av företagen inte är berättigat till företagsstöd. Då kanske kvinnors företag drabbas av begränsningarna beroende på i vilken bransch man verkar i.
– Handelsföretag får till exempel inte ta del av statliga stöd och där äger och driver många
kvinnor sin verksamhet. Exempel på näringar som får stöd är industri och turism och här
finns kanske fler företagande män, åtminstone inom industriell produktion.
– En stor gråzon är den tjänsteproducerande sektorn som växer och där 8 av 10 är verksamma i dag. Här finns anledning att se över hur stöden fördelas.
– Överlag bör regelsystemen ses över och uppdateras till dagens förhållanden och en möjlig snedfördelning mellan könen kan bero på det statliga regelverket.
Om man vill att det ska vara jämställt kanske man får justera företagsstödsreglerna och anpassningarna av dessa.

– Det jag hoppas att vi ska komma fram till i arbetet är att få en förklaring till orsakerna varför kvinnor får mindre stöd än män. Det finns säkert ingen enkel förklaring utan det handlar om många olika saker.
– Jag har fått ta del av statistik från Margaretha Lindbäck som visar att kvinnor får sämre utfall på sina ansökningar av företagsstöd. Handlar snedfördelningen om ett attitydproblem måste vi göra något åt det. En ansökan om stöd ska bedömas utifrån affärsidé och vilken potential den har och inte utifrån vilket kön den sökande har. Sker bedömningen på andra premisser så kanske ett gammalt synsätt på kvinnor lever kvar, men jag hoppas och tror i så fall att det inte är medvetet.

Karin Bångman

 

– Det finns ett behov av förändring

Anders Lidén är vd för riskkapitalbolaget Investa, som investerar i små och medelstora företag med tillväxtpotential. Han har noterat att det råder en snedfördelning i investeringarna och att det finns behov av en förändring.

– Det är inte så att vi medvetet väljer bort kvinnor. Vi vill ju vaska fram de bästa entreprenörerna oavsett kön. Men det verkar vara ont om kvinnliga entreprenörer som strävar efter tillväxt i sina företag, konstaterar Anders Lidén, som tycker att det är rätt med riktade insatser om det finns ett behov.

– När det gäller riskkapitalfördelningen så verkar det finnas ett behov av en förändring. Vi ser en möjlighet med vår medverkan att visa företagande kvinnor att vi finns. Det blir ett skyltfönster för oss. Förhoppningsvis kommer vi att träffa kvinnor som är entreprenörer med ambition att växa, som kan vara intressanta investeringsalternativ för oss.

– I mötet med projektledaren Margaretha Lindbäck fick jag ta del av forskningsunderlag och statistik om kvinnors företagande som var helt nytt för mig. Det var intressant.

Karin Bångman

Investa Företagskapital startades 2005 av Bengt-Göran Persson, Pemectra AB och dåvarande landshövdingen i Västernorrland, Gerhard Larsson. Hittills har Investa nästan uteslutande investerat i bolag som drivs av män i Norrland.
Investa ägs av Industrifonden, företag inom regionen och ett privat konsortium.

Digital referensgrupp

Är du företagande kvinna i Jämtlands län? Har du ambitioner att låta ditt företag växa? Då kan du anmäla dig till vår digitala referensgrupp!

Som företagare i digitala referensgruppen får du vid några tillfällen under kommande vinter ett mejl med frågor. Du bidrar med en bild av ditt företags verklighet till processen att skapa en strategi för ett jämställt näringsliv i Jämtlands län. Deltagandet är helt frivilligt och det utgår ingen ersättning.

Din medverkan är mycket värdefull och vi uppskattar din anmälan.

Har du frågor, kontakta Margaretha på 070-621 60 04 eller margaretha@jamstallt.com

Spara

Spara

Spara

Spara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *