Att ändra strukturerna för ett mer jämställt näringsliv ligger på alla nivåer. Lokalt, regional, nationellt och kanske allra helst på EUnivå.

Ett mål i arbetet med jämställt.com är att ”Öka Jämtlands läns konkurrenskraft och tillväxt och bidra till förändringar på strukturell nivå för att uppnå ett jämställt näringsliv i Jämtlands län.”

Här är ett medborgarinitiativ som vi stödjer och som skulle få stor påverkan inte enbart för företagande kvinnor i Jämtlands län utan i hela Europeiska unionen.

Läs mer om medborgarinitativ i EU här: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Läs mer om initiativet och skriv på om du känner att du vill delta här:

http://www.act4growth.org/

EESK lägger i detta yttrande fram (EESK = Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) fyra konkreta huvudförslag till politiska åtgärder för att främja och utveckla kvinnligt företagande och därmed stödja hållbar tillväxt i Europa. Tonvikten ligger helt på kvinnligt företagande, och inte på den bredare frågan om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och i beslutsprocesser.

1.2 De politiska rekommendationerna är inte kostnadsneutrala, men de små investeringar som krävs av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna kommer att uppvägas av avkastningen från det större ekonomiska utbyte som blir resultatet av en ökning av kvinnoägda företag inom näringslivet och nya arbetstillfällen inom dessa företag. Man skulle också kunna tänka sig att omfördela medel från projekt som inte lett till några större resultat för att på så sätt bättre stödja dessa mål.

1.3 Dessutom krävs inga nya strukturer för att genomföra de politiska rekommendationerna, utan de kan integreras i befintliga ministerier för ekonomisk utveckling. De bör däremot inte ingå i jämställdhetsministerier, eftersom kvinnligt företagande är en ”ekonomisk” fråga.

1.4 Rekommendationerna stöds av beläggen för den avkastning som uppnåtts genom liknande åtgärder i USA, där man åstadkommit en fördubbling av antalet kvinnliga företagare, en ökning av antalet nya arbetstillfällen och ett större ekonomiskt bidrag till samhället. Störst effekt visade sig de obligatoriska kraven avseende datainsamling och upphandlingspolicy få

 Förslagen är:

1.5 Inrätta en europeisk byrå för kvinnligt företagande inom Europeiska kommissionen och vid behöriga ministerier på medlemsstatsnivå (helst inte inom jämställdhetsministerier, eftersom en åtskillnad bör göras mellan ansvaret för ekonomiska frågor och ansvaret förjämställdhetsarbetet), utan att för den skull skapa helt nya strukturer.

1.6 Utse en direktör, ett ombud eller en hög representant för kvinnligt företagande inom Europeiska kommissionen och medlemsstaternas näringsministerier, med en sektorsövergripande roll när det gäller att öka medvetenheten om de ekonomiska vinsterna i att uppmuntra fler kvinnor att starta och utveckla företag.

1.7 Samla in data och ta fram årliga uppdateringar om politik och forskning som rör kvinnligt företagande i olika europeiska regioner för att öka tillgången till könsuppdelade uppgifter inom statliga departement och myndigheter.

1.8 Se till att gällande lagstiftning på jämställdhetsområdet efterlevs. Detta bör bland annat

innebära att tonvikt läggs på att analysera fördelningen av resurser och finansiering utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa öppenhet, ansvar och noggrannhet i redovisningen av att jämställdhetslagstiftningen verkligen följs.

1.9 För att skapa gynnsamma förutsättningar för kvinnliga företagare är det även viktigt att involvera män i diskussionerna och kommunikationen, motverka stereotypa könsroller, i synnerhet inom utbildning och när det gäller karriärmöjligheter, främja akademiska studier som kan få kvinnor att starta nya företag, säkerställa en rättvis tillgång till finansiering och resurser på lika villkor förbättra det sociala skyddet för egenföretagare.

http://www.act4growth.org/

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *